شاید مرگ بهترین اختراع زندگی باشد چون... - استیو جابز

استیو جابز

شاید مرگ بهترین اختراع زندگی باشد چون مأمور ایجاد تغییر و تحول است. مرگ كهنه‌ها را از میان بر مي‌دارد و راه را برای تازه‌ها باز مي‌كند.