دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی... - کوروش کبیر