وقتی می‌خواهی موفقیت خود را ارزیابی... - دالایی لاما