شادترين مردم لزوماً کسى که بهترين... - نلسون ماندلا