من معلمی را دوست دارم که در کنار مشق شب... - لیلی تاملین

لیلی تاملین

من معلمی را دوست دارم که در کنار مشق شب به شما چیزی برای فکر کردن در خانه میدهد.

I like a teacher who gives you something to take home to think about besides homework.