من معلمی را دوست دارم که در کنار مشق شب... - لیلی تاملین