رویا و آرزو با آموزگاری که به شما ایمان... - دن راسر

دن راسر

رویا و آرزو با آموزگاری که به شما ایمان دارد آغاز میشود که شما را میکشد و هل میدهد تا به قله های بعدی گام بردارید و گاهی شما را مجبور میکند با چوب نوک تیزی به نام حقیقت .

The dream begins with a teacher who believes in you, who tugs and pushes and leads you to the next plateau, sometimes poking you with a sharp stick called \"truth.\"