معلمی که تلاش میکند تا بدون الهام... - هوراس من

هوراس من

معلمی که تلاش میکند تا بدون الهام بخشیدن و ایجاد انگیزه به دانش آموزان چیزی بیاموزد ، در حال کوبیدن چکش بر آهن سرد است.

A teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron.