معلم تا ابدیت تاثیر گذار است ، او هرگز... - هنری بروکس آدام