انسان برای پیروزی آفریده شده است، او... - ارنست همینگوی