بشر در این دنیا بیشتر از همۀ موجودات... - فردریش نیچه

فردریش نیچه

بشر در این دنیا بیشتر از همۀ موجودات مصیبت و عذاب کشیده ، بهترین دلیلش هم این است که در بین تمام آنها فقط او می تواند بخندد .