به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق ،... - دکتر علی شریعتی