واقعا دیوانگی است که یک کار را بارها و... - آلبرت انیشتن