یک ساعت به انتظار نشستن طولانی‌ست. اگر... - امیلی دیکینسون

امیلی دیکینسون

یک ساعت به انتظار نشستن طولانی‌ست. اگر آن سوی آن عشق باشد انتظار کشیدنی ابدی کوتاه استاگر در پایان، عشق پاداش آن باشد عشق سرتاسر ما را در بر گرفته‌است، و این تمام چیزی‌ست که از عشق می‌دانیم.