کسی که بهشت را بر زمین نیافته است آن را... - امیلی دیکینسون