من کاملا خسته ام، از مردان پیری که جنگ... - جورج مک گاورن