خوشنودی همیشه این نیست که به آنچه... - ریتو گاتوری

ریتو گاتوری

خوشنودی همیشه این نیست که به آنچه می‌خواهید دست یابید، بلکه در خوشحالی شما برای آن چیز‌هایی است که اکنون دارید.

Satisfaction is not always the fulfillment of what you want; it is the realization of how blessed you are for what you have.