زندگی مثل راندن دوچرخه است. برای این که... - آلبرت انیشتن

آلبرت انیشتن

زندگی مثل راندن دوچرخه است. برای این که تعادل خود را حفظ کنید، باید به حرکت کردن ادامه دهید.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.