کار خودتان را انجام دهید ، اما نه فقط... - دین بریگز

دین بریگز

کار خودتان را انجام دهید ، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت . همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد.