مهمترین کار های جهان توسط مردمی انجام... - دیل کارنگی

دیل کارنگی

مهمترین کار های جهان توسط مردمی انجام شده است که به کوشش خود ادامه داده اند زمانی که به نظر می آمد هیچ امیدی وجود ندارد.

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.