نامداران ھیچگاه خویش را گرفتار پاسخ به... - ارد بزرگ