دریاھا نماد فروتنی ھستند . در نھاد خود... - ارد بزرگ