تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی... - آلبرت انیشتن