اگر کسی به شاگردی نزد من آید و من یک جهت... - کنفوسيوس

کنفوسيوس

اگر کسی به شاگردی نزد من آید و من یک جهت مسأله‌ای را برای او بیان کنم و او خود سه جهت دیگر آن را با قوهٔ فکر خویش حل نکند من نمی‌توانم به او چیزی یاد بدهم.