چنان زندگی کن که وقت مردن آرزو خواهی... - کنفوسيوس