کسی که مایل است خیر دیگران را تأمین کند... - کنفوسيوس