از گذشته بیاموز، برای امروز زندگی کن،... - آلبرت انیشتن