موفقیت یک معلم پست و بدجنس است که افراد... - بیل گیتس