عشق شاه کلیدی است که درهای خوشبختی را... - الیور وندل هلمز