می دانی … !؟ به رویت نیاوردم …! از همان... - حسین پناهی

حسین پناهی

می دانی … !؟ به رویت نیاوردم …! از همان زمانی که جای ” تو ” به ” من ” گفتی : ” شما ” فهمیدم پای ” او ” در میان است …