اگر کسي را دوست داري، به او بگو. زيرا... - جرج آلن