آنان كه با افكاری پاک و فطرتی زيبا در... - کوروش کبیر