هر که از چیزی بترسد از آن می گریزد،اما ... - ارسطو