من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم.... - بیل گیتس