باید در زندگیتان چیزی وجود داشته باشد... - وین دایر

وین دایر

باید در زندگیتان چیزی وجود داشته باشد که به خاطر آن از بستر خارج شوید!