شاد کردن قلبی با یک عمل، بهتر از هزاران... - گاندی