موسیقی ابتدا وانتهای زبان است ،... - گلوک

گلوک

موسیقی ابتدا وانتهای زبان است ، همانطور که : احساسات ابتدا وانتهای عقل است . افسانه آغاز و پایان تاریخ است و عشق شروع وختم شعر.