در موسیقی نت ها مانند کلمات معنی مشخصی... - مندلسون