از لابه لای شدیدترین تاریکی ها ، نور... - ویکتور هوگو