به همه اعتماد داشتن خطرناک است، به هيچ... - آبراهام لینکن