انتخاب با توست، می توانی بگویی : «صبح... - وین دایر

وین دایر

انتخاب با توست، می توانی بگویی : «صبح به خیر خداجان!» یا «خدا به خیر کند ـ صبح شده !»