هیچ چیز در این دنیا واقعا خراب نیست،... - توماس ادیسون