هیچ چیز در این دنیا واقعا خراب نیست،... - توماس ادیسون

توماس ادیسون

هیچ چیز در این دنیا واقعا خراب نیست، حتی ساعتی که از کار افتاده در روز 2 بار ساعت را درست نشان میدهد.