از زندگی نترس. باور داشته باش که زندگی... - ویلیام جیمز