كسی كه به خودش دروغ می گوید و به دروغ... - داستایوفسکی

داستایوفسکی

كسی كه به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، كارش به جایی خواهد رسید كه هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.