دشمنت را نیکو دار، زیرا تنها کسی‌که... - بنیامین فرانکلین