همه كس می توانند بدبختی را تحمل كنند،... - آبراهام لینکن