همیشه دشمنان خود را ببخش چیزی بیش از... - اسكار وایلد