تا به حال بیشتر كسانی موفق شده اند كه... - امیل زولا