آموزش چیزی است که بعد از فراموش کردن... - آلبرت انیشتن