اگر می‌دانستیم که چکار می‌کنیم که به... - آلبرت انیشتن