انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن... - چارلی چاپلين